Terms and Conditions

1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) a Magyar Kultúra Kiadó Kft. (a továbbiakban: Digita) által üzemeltetett www.digita.hu domain néven elérhető weboldalon keresztül elérhető oktatási anyagok, tankönyvek, kurzusok, jegyzetek, folyóiratok, magazinok és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: publikációk) vásárlására, az azokkal kapcsolatos szerzői tevékenységre, valamint azok felhasználására, kiadására és viszonteladására vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében ezen személyek (a továbbiakban: “Partner/Felhasználó”; a Digitával együttesen “Felek”, illetve a “Szerzők”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják. Az egyes szolgáltatásokra vonatkozó egyedi feltételek az adott szolgáltatásnál az ÁSZF rendelkezésein felül kerülnek feltüntetésre.

2. Általános tudnivalók

2.1 A Digita egyrészt a publikációk megjelentetésével kapcsolatos szerzői tevékenységet, azok további felhasználását, kiadását és viszonteladását koordinálja és végzi, másrészt ezen anyagok kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozik.

2.2 A Digita jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan felülvizsgálni és módosítani. A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Partnert a www.digita.hu honlapon keresztül.

2.3 Az ÁSZF módosításának hatályba lépését követően a Felek jogviszonyára az ÁSZF megváltozott rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Partner/Felhasználó az ÁSZF megváltozott rendelkezéseivel nem ért egyet, úgy jogosult az ÁSZF megjelenését követően a szerződést 15 napos felmondási idővel megszüntetni. Az ÁSZF módosítás elfogadásának minősül, ha a Partner/Felhasználó a szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatot elmulasztja, illetve ha az ÁSZF hatályba lépését követően a www.digita.hu, illetve az office.digita.hu oldalt továbbra is használja.

3. Általános felelősségi szabályok

3.1 A Digita tájékoztatja a (potenciális) Partnereit és Felhasználóit, hogy a weboldalon keresztül elérhető publikációkról szóló tájékoztatás és/vagy ezek reklámja a Digita szubjektív megítélését tartalmazza. Ha ezek megvásárlása/megrendelése után a Partner/Felhasználó megítélése nem egyezik a Digita véleményével, azért a Digita szavatosságot nem vállal, felelősség nem terheli. Ezzel kapcsolatosan a Digita kizárja felelősségét a weboldalon keresztül elérhető publikációk szerzőjének bármilyen hibájáért. A Digita nem vállal továbbá felelősséget a publikációk rendeltetésellenes illetőleg jogellenes használatából eredő károkért sem, így különösen a tartalomban közölt információk felhasználásából eredő károkért. A Digita a publikációk tartalmával kapcsolatban leszögezi, hogy a közölt információk nem tekinthetőek hivatalos állásfoglalásnak. A Digita nem felelős a honlap használatának következményeként a Partner számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Partner/Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

3.2 A weboldalon keresztül elérhető publikációk esetében a megjelenő tartalom a Szerzők a közzététel időpontjában meglévő legjobb tudása alapján készült, azonban a Szerzők az információkat szavatosságvállalás nélkül dolgozták fel. A Digita a weboldalon keresztül elérhető publikációkban található információért és (szakmai) tartalomért felelősséget nem vállal.

4. Szerzőre vonatkozó szabályok

4.1 A Digita valamennyi publikációjának tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Digita előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a publikációk tartalmát részben vagy egészben másolni, sokszorosítani, megjelentetni, értékesíteni, terjeszteni vagy más módon felhasználni. A megrendeléssel a Partner/Felhasználó nem a publikáció tulajdonjogát, hanem a használati jogát kapja meg a vételár ellenértékeként.

4.2 A Szerzők publikációi szellemi termékek, szerzői joguk a szerzőé.

4.3 A Szerző felelősséget vállal azért, hogy publikációi saját szelllemi termékei. Ha felhasználja mások szellemi termékeit, akkor azt jelzi a publikáció végén. Mások cikkeinek, írásainak, szellemi termékeinek közzététele csakis az eredeti szerző kifejezett engedélyével lehetséges.

4.4 A Digita a szellemi tulajdon ellenőrzéséért felelősséget nem vállal. A Digita – amennyiben szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos információ birtokába jut –, annak tisztázásáig felfüggeszti a tartalom közzétételét, a jogvita kimenetelétől függően pedig akár törli is azt.

4.5 A publikációk tartama a Szerző véleményét, tapasztalatát, kutatómunkáját, értelmezését tükrözi, ezért a tartalmi felelősség a Szerzőé.

4.6 A Szerző a publikáció Digita oldalára való feltöltésével beleegyezik jelen feltételek elfogadásába és engedélyezi szellemi termékének közzétéletét.

4.7 A Digita fenntartja magának a jogot, hogy a publikációt a közlés előtt saját szempontrendszere szerint, minőségi és szakmai kritériumok alapján megvizsgálja.

4.8 A Digita szintén fenntartja a jogot arra, hogy valótlan tartalom, emberi, jogi, erkölcsi értelemben sértő tartalom, vagy a Digita jó hírnevét, teljesítményét negatívan befolyásoló tartalom esetén törli azt vagy nem teszi közzé.

4.9 A publikáció megjelenési időpontjával kapcsolatos jog a Digitát illeti meg.

5. Speciális szabályok

A Digita a Partnerekre, Oktatókra, Mentorokra és Intézményekre, valamint a Szerzőkre vonatkozó speciális szabályokat külön szabályzatban rögzíti.

6. Regisztráció

A Digita weboldala használatakor többszíntű regisztrációt alkalmaz:

6.1. Alap regisztráció

A Digita által elvárt regisztrálandó adatok: felhasználónév, e-mail cím, ország, jelszó

A sikeres alap regisztrációt követően a Felhasználót/Partnert megillető jogok:

 • beléphet a Piactérre
 • böngészhet
 • vásárolhat
 • saját megvásárolt publikációkat megnézheti, értékelheti és ajánlhatja
 • publikációhoz tartozó csetet használhatja
 • haladást jelölheti
 • jogviszonyt létesíthet megbízás alapján: hallgató, szerkesztő, lektor, tanár, mentor, partner ügyintéző meghívás alapján
 • továbbléphet a további szintekre

2. Azonosított regisztráció

Feltétele: alapszintű regisztráció

A Digita által kért regisztálandó adatok: titulus (ha van), név, születési ország, hely és dátum, anyja neve, beszélt nyelv, ország, lakcím, telefonszám, adatvédelmi nyilatkozat, személyi igazolvány+lakcímkártya, vagy az azzal egyenértékű okiratok külföldi Partner/Felhasználó esetében

A sikeres azonosított regisztrációt követően a Partnert/Felhasználót megillető jogok:

 • publikációt igényelhet
 • megkezdheti a szerzői regisztrációt
 • használhatja a belső levelezést
 • meghívhat szerkesztőt, lektort a saját anyagához
 • saját publikációit szerkesztheti
 • saját publikációhoz tartozó csetszobát kezelheti
 • vásárolhat sablont a saját publikációjához
 • beállíthatja a saját publikáció adatait
 • megadhatja értékesítési adatait
 • regisztrálhat Partnert (intézmény, cég) mint saját képviselőt
 • regisztrálhat EPP partnert
 • élhet az alap felhasználó jogaival

3. Szerzői regisztráció

Feltétele: azonosított regisztráció

A Digita által kért regisztálandó adatok: szakmai adatok (foglalkozás, végzettség, bemutatkozás, életrajz), közösségi kapcsolatok

A sikeres azonosított regisztrációt követően a Partnert/Felhasználót megillető jogok:

 • benyújthat publikálási kérelmet
 • beléphet a gazdasági modulba
 • kezelheti saját publikációit
 • megtekintheti az értékesítési adatokat
 • gazdasági adatokat adhat meg
 • kifizetési kérelmet nyújthat be
 • élhet az azonosított felhasználó jogaival

7. Felhasználó jogokra vonatkozó szabályok

7.1 A Szerző a jelen szerződési feltételek elfogadásával a publikáció:

 • digitális többszörözésére, azaz a mű tárolására digitális formában elektronikus eszközön, továbbá a mű számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolására,
 • digitális terjesztésére,
 • online lehívással való hozzáférhetővé tételére (internetes felhasználására),
 • digitális bérbeadására,
 • felhasználási engedélyt ad a Digita részére, azaz engedélyt ad a felhasználási jog gyakorlására. A felhasználási engedély keletkezteti a felhasználási jogot.

7.2 A Szerző kifejezetten hozzájárul, hogy a Digita a kiadás érdekében a publikációt elektronikus formában tárolja, többszörözze, továbbá hogy a publikáció egyes részleteit, a tartalomjegyzéket promóciós céllal elektronikus úton a nyilvánossághoz közvetítse. A Digita a promóciós célú felhasználásról köteles a Szerzőt tájékoztatni.

7.3 A Szerző a publikációt elektronikus, a Digita által meghatározott formában tartozik a Digita részére átadni a www.digita.hu oldalon meghatározott módon.

7.4 A Szerzőnek a publikációját a www.digita.hu oldalon található követelményeknek megfelelően kell előkészítenie. Amennyiben a feltöltött publikáció az előkészítési követelményeknek nem felel meg, a Digita nem felel a hibás megjelenésből adódó hibáért, a javítás költségeit az a szerzőt terheli.

7.5 A Szerző elfogadja a www.digita.hu oldalon rögzített, a publikáció szerkesztésére vonatkozó feltételeket.

7.6 A Digita a publikációt stilisztikai szempontból (helyesírási és nyelvhelyességi ellenőrzés) a közzététel előtt átnézi, és az esetleges hibákat és hiányosságokat jelzi a Szerző felé. A publikáció helyesírási és nyelvhelyességi hibáiért a Digita a felelősségét kizárja.

7.7 A publikáció rossz szerkesztéséből eredő nem megfelelő megjelenéséért a Digita nem vállal felelősséget.

7.8 A Szerző tudomásul veszi, hogy amennyiben a publikáció szerkesztéséhez a Digita segítségét kéri, ezt a Digita külön díjazásért vállalja.

7.9 A publikáció feltöltésétől számított egy hónapon belül a Digita köteles a mű elfogadása, kijavítása, megrendelt szolgáltatása, illetőleg visszautasítása kérdésében írásban nyilatkozni. Ezt a határidőt a Digita két alkalommal, legalább 20 nappal a határidő lejárta előtt, indokolt esetben legfeljebb 30 nappal írásban meghosszabbíthatja.

7.10 A Digita a publikáció jelen szerződésben meghatározott formátumban történő felhasználását teljes egészében vagy annak egy részében is megtagadhatja, illetve a közzétételi kérelmet felfüggesztheti, amennyiben a publikáció szellemi tulajdonjoga iránt kétségek merülnek fel, a publikáció tartalmának egésze vagy annak egy része a Digita megítélése szerint jogellenes, vagy a Digita üzletpolitikájával ellentétes.

7.11 A Digita a már kiadott publikáció vonatkozásában is megtagadhatja annak további terjesztését, amennyiben a jelen pontban meghatározott körülményekről csak a kiadást követően szerzett tudomást. A Digita a publikáció közzétételét (kiadását) indokolás nélkül megtagadhatja, ha

 • a Szerző személye nem ellenőrizhető, vagy az azonosítást követően kétség merül fel a Szerző kilétével kapcsolatban,
 • ha a publikáció jogtisztaságával kapcsolatban kétségek merülnek fel,
 • ha a publikáció tartalmának közlése (ideértve a képanyagot is) jogszabályba ütközik,
 • ha a publikáció trágár szavakat – művészi indokoltság nélkül – folyamatosan használ,
 • ha a publikációban ízlést sértő erotikus tartalmi elemek vannak,
 • ha a publikáció az úgynevezett felnőtt kategóriába sorolható, azaz pornográfia,
 • ha a publikáció aktuális politikai tartalmú: pl. pártok közötti napi viszonyokat elemez, vagy – hangvételtől és stílustól függetlenül – a politikai közélet hivatalban, vagy a közelmúltban hivatalban lévő személyiségeinek tevékenységét mutatja be; ugyancsak ide sorolhatók a politikai közélet dokumentumai: pl. röpiratok, vitaanyagok, pártprogramok, stb.

7.12 A közzétett publikáció módosítását a Szerző csak külön eljárás keretében kérheti. A módosítás engedélyezése tárgyában a Digita a kérelem elküldésétől számított egy hónapon belül dönt, mely határidőt indokolt esetben, kétszeri alkalommal 30 nappal meghosszabbíthat.

8. Díjszabás, fizetési feltételek, adók

8.1 A Digitától megvásárolni kívánt publikáció vételárát a Partner/Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezései értelmében a rendelése leadáskor előre – bankkártyás fizetés útján – egyenlítheti ki.

8.2 A Digita a közötte és a Partner/Felhasználó között a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint létrejött szerződés tárgyát képező publikáció(k) vételáráról a Partner/Felhasználó részére – az Partner/Felhasználó által megjelölt számlázási névre és címre – minden esetben elektronikus számlát állít ki, amelyet a Partner/Felhasználó rendelkezésére bocsát.

8.3 Szerzői díjak:

A Szerző kizárólag az eladott példányszámok után befolyt bevételből jogosult jogdíjra a Szerzőkre vonatkozó külön Szerzői Szabályzat alapján:

A kifizetett összeg után a Szerzőt terhelő adók, járulékok és más költségvetési befizetési kötelezettségek a Szerzőt terhelik.

8.4 A Digita felé Magyarország területén indított vásárlás forint (HUF) alapú, a külföldi vásárlás euró (EUR) alapú elszámolással történik.

9.Védjegyek

A Digita által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

10. Garanciára vonatkozó szabályok

A Digita hibásan teljesít, ha a weboldalon keresztül elérhető publikációk teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben (megrendelésben) meghatározott minőségi követelményeknek. A Partner/Felhasználó köteles a hiba felfedezése után a kifogását a Digitának késedelem nélkül közölni.

A Digita nem teljesít hibásan, ha a Partner/Felhasználó a szerződéskötés (megrendelés) időpontjában a hibát ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés (megrendelés) időpontjában ismernie kellett.

10.1 Kellékszavatosság

Ha a Digita hibásan teljesít, a hibás teljesítésért a Polgári Törvénykönyv szerinti felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). Hibás teljesítés esetén a Partner/ Felhasználó választása szerint

 • elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve (i) ha annak teljesítése lehetetlen, vagy (ii) a másik szavatossági igénnyel összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a weboldalon keresztül elérhető publikációk hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a szavatossági jog teljesítésével a Partnernek/Felhasználónak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a Digita költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Digita a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy a kijavításnak, illetve a kicserélésnek a megfelelő határidőn belül, a Partner/Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy a Partnernek/Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A hibás teljesítésen kívüli egyéb igényeket a Digita nem köteles figyelembe venni.

A Digita nem vállal felelősséget azon, a weboldalon keresztül elérhető publikációkkal kapcsolatban, melyekkel kapcsolatban a hiányosságok vagy hibák a Digitán kívül álló okokból adód(hat)nak, valamint a Partner/Felhasználó nyereségkiesése, elmaradt haszna, bármilyen jellegű és összegű kára, következményi kára esetén sem. Amennyiben a Digita felelőssége valamely esetben kizárható, úgy a Digita alkalmazottainak, illetve képviselőinek a felelőssége sem állapítható meg.

A Partner/Felhasználó a teljesítés időpontjától számított egy éves elévülési időn belül érvényesítheti a fent részletezett szavatossági igényeit. Az elévülési időt a teljesítés időpontjától kell számítani. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Partner/Felhasználó a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a publikációnak a kijavítással vagy kicseréléssel érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése után újból elkezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

11.Felelősségvállalással kapcsolatos szabályok

11.1 A Szerző tudomásul veszi, hogy a Digita a publikációt elektronikus formában tárolja.

A Digita minden elvárható műszaki intézkedést megtesz a publikáció biztonságos tárolása érdekében.

11.2 A Digita nem felelős az általa elektronikusan tárolt adatok – ideértve magát a művet is – megsemmisüléséért, megsérüléséért, ha ezen események tőle független vagy olyan oknál fogva következtek be, amelyet a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett előre látni, megelőzni vagy elhárítani.

11.3 A Szerző felelősségi körébe tartozik, hogy a mű elektronikus példányával a Digita részére történő átadástól (eljuttatástól) függetlenül rendelkezzen. A Digita nem felelős a Szerző számítástechnikai, informatikai eszközeinek hibáiért, az elektronikus kapcsolattartásban bekövetkezett hibákért, időszakos vagy tartós zavarokért, ha azok a szolgáltatók érdekkörében bekövetkező okból állnak elő.

11.4 A Digita a saját érdekkörében előálló hibákat – az elháríthatlan külső okot kivéve – 24 órán belül elhárítja.

11.5 A Szerző tudomásul veszi, hogy a Digita által terjesztett vagy nyilvánosságra hozott publikáció részlete szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben, harmadik személy által átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen.

11.6 A Szerző tudomásul veszi továbbá, hogy természetes személy a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott kereteken belül magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti, a szerzői jogról szóló törvényben rögzítettekkel összhangban álló, harmadik személy általi felhasználásért a Digita felelőssé nem tehető.

11.7 A Digitát semmiféle jogi és anyagi felelősség nem terheli a publikáció harmadik személy által történő jogosulatlan felhasználásából eredő kárért, és a Szerző a Digitával szemben kifejezetten lemond az ilyen jogosulatlan felhasználásából eredő igényének érvényesítéséről.

11.8 A harmadik fél általi jogosulatlan felhasználás ellen bármelyik Fél önállóan is felléphet, ilyen eljárás indítására a Szerző kifejezetten felhatalmazza a Digitát. A Felek együttműködnek, és minden szükséges segítséget megadnak egymás számára minden olyan eljárásban, amelyet a mű harmadik fél általi jogosulatlan felhasználása miatt indított bármelyik Fél.

12. Kártérítésre vonatkozó szabályok

Kártérítés kellékhibás teljesítés esetén

A Digita köteles a Partnernek a hibás teljesítésből eredő kárát megtéríteni. A Digita mentesül a hibás teljesítéssel okozott károk megtérítése alól, ha bizonyítja, hogy a hibás teljesítést a Digita ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Amennyiben a Digita felelőssége valamely esetben kizárható, úgy a Digita alkalmazottainak, illetve képviselőinek a felelőssége sem állapítható meg. A Partner a hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Digita a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Partnernek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A Partner/Felhasználó kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.

13. Felmondásra irányuló szabályok

13.1 A Digita és a Szerző közötti jogviszony határozatlan időre, míg a Digita, valamint a Partner/Felhasználó közötti szerződés határozott időre, legfeljebb 1 évi időtartamra jön létre.

13.2 A Digita és a Szerző közötti jogviszony rendes felmondással, 60 napos felmondási idővel szüntethető meg. A Szerző tudomásul veszi, hogy felmondása nem érintheti a Parter/ Felhasználó már korábban megvásárolt felhasználási jogait.

13.3 A Digita és a Partner/Felhasználó közötti szerződés a határozott idő lejárta előtt csak azonnali hatályú felmondással és a jelen pontban meghatározott esetekben szűnhet meg.

13.4 A Szerző azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Digita esedékes fizetési kötelezettségének fizetési felszólítás ellenére a fizetési határidő lejártát követő 90 napon belül nem tesz eleget.

13.5 Nem tekinthető a Digita szerződésszegésének, ha a fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása a Szerző hibájából, mulasztásából, téves adatszolgáltatásából származik.

13.6 A Digita azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a kiadás megtagadásának lenne helye, továbbá ha a Szerző a Digitának kárt okoz.

14. Elektronikus levelezésre vonatkozó szabályok

14.1 A Felek nyilatkozataikat elsősorban elektronikus úton közlik egymással. A Szerző elfogadja, hogy az elektronikus úton küldött értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A Szerző köteles az elektronikus címe (e-mail), a postacíme, a telefon számának megváltozását a Digitával 5 munkanapon belül közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért kizárólag a Szerző felelős.

14.2 A Digita az elektronikusan küldött értesítéseket, elszámolásokat olyan formában közli, hogy azokat a Szerző kinyomtathassa. A Digita az elektronikus levelezés két változatát, az e-mailt és a belső levelezőrendszerben küldött értesítéseket használja, melyek egyenértékűek.

15. Irányadó területi hatályra vonatkozó szabályok

Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik a Magyar Köztársaság területére. A Digita által fenntartott weboldal az adathálózat (internet) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Digita kijelenti, hogy minden, az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződést Magyarországon létrejött szerződésnek tekint, s azokra a Magyar Jog rendelkezéseit tartja irányadónak.

16. Egyéb szabályok

A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton, tárgyalással rendezni.

Amennyiben a Felek közötti egyeztetés valamelyik fél által kezdeményezetett egyeztetés napjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy jogvita esetén a mindenkor hatályos Polgári perrendtartás (Pp). szerint illetékes bíróság jár el.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv rendelkezésire.

Az ÁSZF-ben szereplő kifejezéseket és jogintézményeket a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.

A Digita fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba.

A Digita online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A Digita a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

17. Hatályba lépés

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. január 22. napján lépnek hatályba, s rendelkezései az ezt követően létrejött jogviszonyokra irányadóak.